Forum Forum właścicieli działek w Plichtowie Strona Główna Forum właścicieli działek w Plichtowie

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Warunki przyłącza prądu

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum właścicieli działek w Plichtowie Strona Główna -> Przyłącza
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
przemek_wol
Dołączył: 19 Lut 2007
Posty: 36
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Łódź

PostWysłany: Śro 17:33, 21 Lut 2007    Temat postu: Warunki przyłącza prądu

ŁÓDZKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY Spółka Akcyjna


Łódzki Zakład Energetyczny S.A. 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
centrum zgłoszeniowe: 042 6753000 fax: 042 6751060 email: infoCii)lzc.lodz.plNiniejszy projekt umowy o przyłączenie do sieci stanowi propozycję LZE S.A. i nie zo¬bowiązuje Stron do wywiązania się z jego zapisów oraz NIE STANOWI PODSTAWY DO WNIESIENIA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE.
Zapisy zawarte w ninieiszvm proiekcie umowy traca ważność po uptvwie 3 miesiecv od daty wydania warunków przvlaczenia.
Do zawarcia umowy niezbędne jest złożenie do ŁZE S.A. "Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie".
NUMER KLIENTA:zawarta w dniu pomiędzy:
.....................................................
......................................................
.....................................................
zwanymi dalej Podmiotem Przyłączanym
a


0001023995Łódzkim Zakładem Energetycznym SA 90-950 Łódź, ul. Tuwima 58
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000021271. Kapitał zakładowy 35.103.000 PLN w całości opłacony.
REGON 470780838 NIP 725-00-31-005
reprezentowanym przez:
1. Antoniego Grygorcewicza - Dyrektora Obszaru Dystrybucji i Przesyłu
zwanym dalej Przedsiębiorstwem Sieciowym
Przyłączenia budynku mieszkalnego-plac budowy, Plichtów działka 194/11, 194/28 do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa Sieciowego zgodnie z warunkami przyłączenia TG-P/ JG /5240700174 z dnia 22/0l/07r. stanowią¬cymi załącznik do niniejszej Umowy.
Podmiot Przyłączany oświadcza, że do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w jego tytule prawnym do nieruchomości - obiektu, wynikającym z załączonych do wniosku o przyłączenie dokumentów.
Jeżeli zmiany takie nastąpią w przyszłości, Podmiot Przyłączany zobowiązuje się- do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa Sieciowego.
§ 1
Umowa stanowi podstawę- do rozpoczę-cia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania na zasadach określonych poniżej.
§2
l. Moc przyłączeniowa instalacji wynosi 15,00 kW (wg wniosku) Exclamation
2. Podmiot Przyłączany zalicza sil( do V grupy przyłączeniowej.
3. Strony ustalają, że miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski listwy zaciskowej licznika na odej¬ściu w kierunku instalacji odbiorczej w złączu zintegrowanym z układem pomiarowym - jako nadbudowa nad złączem ZK-3.
4. Strony ustalają, że miejsce dostarczania energii elektrycznej jest miejscem rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa Sieciowego i instalacji Podmiotu Przyłączanego.
§ 3
1. Przedsiębiorstwo sieciowe zobowiązuje sil( do budowy przyłącza do miejsca dostarczania energii elek¬trycznej oraz do niezbl(dnej budowy (rozbudowy) sieci zgodnie z warunkami przyłączenia stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy, a w szczególności do:
• wyboru wykonawców robót elektroenergetycznych oraz budowlanych, • przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów.
2. W celu realizacji przyłączenia Przedsiębiorstwo Sieciowe zobowiązuje się- do:
• zlecenia wykonania opracowania dokumentacji technicznej i prawnej oraz uzyskania pozwolenia na
budowę- umożliwiającego realizacjI( Warunków Przyłączenia do miejsca dostarczania energii,
• zlecenia wykonania robót po opracowaniu dokumentacji technicznej i prawnej
• odbioru wykonania robót po zgłoszeniu przez wykonawcl( gotowości odbioru,
• przyłączenia do dnia 30/07/2008r. i podania napilęcia po wniesieniu opłaty za przyłączenie, nie wcześniej niż po zawarciu przez Strony Umowy przesyłowej i sprzedai,y energii elektrycznej oraz prze¬prowadzeniu przez Strony prób i odbiorów.
3. Przedsiębiorstwo Sieciowe zobowiązuje silę niezwłocznie powiadomić Podmiot Przyłączany o zmianach warunków funkcjonowania Przedsiębiorstwa Sieciowego a w szczególności zmianach mocy zwarciowej i automatyki zabezpieczeniowej .
4. Planowane roczne zużycie energii elektrycznej pobieranej przez Podmiot Przyłączany wynosi 3,000 MW.h,
5. Przewidywany termin zawarcia Umowy przesyłowej i sprzedaiJl energii elektrycznej strony określają na dzień 30/07/2008r.
§4
1. Podmiot Przyłączany własnym kosztem i staraniem wykona do dnia instalację elektryczną, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zo¬bowiązuje się- do uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Sieciowym terminu gotowości instalacji do podłączenia.
2. Przedsiębiorstwo Sieciowe jest upoważnione do kontroli dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia.
Strony zobowiązują się- do wzajemnej bieżącej wymiany danych i informacji w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia.
Celem zapewnienia wykonania umowy, strony wyznaczają koordynatorów prac. Ze strony Przedsiębiorstwa Sieciowego Waldemar Wojtczak tel. 675-16-64, ze strony Podmiotu Przyłączanego .........................................................................
Informacji o warunkach przyłączenia stanowiących załącznik do niniejszej Umowy, Przedsiębiorstwo Sieciowe udziela pod numerami telefonów: 675-16-23.
3. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się dostosować urządzenia i instalację elektryczną obiektu do ewentualnych zmian warunków funkcjonowania Przedsiębiorstwa Sieciowego a w szczególności zmiany mocy zwarciowej i automatyki zabezpieczeniowej. O powyższym Podmiot Przyłączany zostanie powiadomiony z rocznym wyprzedzeniem.
4. Przeprowadzenie prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych i ostatecznego odbioru przyłącza i przyłączanych instalacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości przez Podmiot Przyłączany w obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa Sieciowego i Podmiotu Przyłączanego.
5. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się umożliwić Przedsiębiorstwu Sieciowemu dostęp do sieci (urządzeń i instalacji) Przedsiębiorstwa Sieciowego znajdującej się na nieruchomości Podmiotu Przyłączanego w celu usunię-cia awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, rozbudowy, remontów i modernizacji oraz do układu pomiarowego.
W celu zabezpieczenia tego dostępu Podmiot Przyłączany na warunkach uzgodnionych mię-dzy stronami, ustanawia na rzecz Przedsiębiorstwa Sieciowego służebność bądż użytkowanie pasa gruntu wzdłuż linii przebiegu sieci i zobowiązuje się- dokonać stosownego wpisu w Księdze wieczystej w terminie 30 dni od przyłączenia do sieci.
(BARDZO WAŻNE!!!) Exclamation
§ 5
l. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się- do zapłaty na rzecz Przedsiębiorstwa Sieciowego opłaty za przyłączenie
2. Strony określają opłatę- za przyłączenie w wysokości 2.320,62 (słownie:DWA TYSIĄCE TRZYSTA DWADZIEŚCIA złotych SZEŚĆDZIESIĄT DWA groszy) brutto. (zależnie od wnioskowanej mocy) Exclamation
3. Opłata zostanie wniesiona jednorazowo na konto bankowe Przedsiębiorstwa Sieciowego: BRE Bank
I f lub gotówką w kasie Przedsiębiorstwa Sieciowego w ter-
minie do dnia 30/07/2008r.
4. Po wpłaceniu przez Podmiot Przyłączany opłaty za przyłączenie Przedsiębiorstwo Sieciowe w terminie 7 dni od otrzymania płatności wystawi dla Podmiotu Przyłączanego fakturę V A T.
5. Uiszczenie opłaty za przyłączenie jest warunkiem podjęcia przez Przedsiębiorstwo Sieciowe prac ZWIąza¬nych z przyłączeniem Podmiotu Przyłączanego do sieci elektroenergetycznej.
§ 6
Podmiot Przyłączany wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Sieciowe dla potrzeb wywiązania się z niniejszej Umowy.
Zgoda obejmuje równiei przetwarzanie danych w przyszłości dla celów realizacji niniejszej umowy.
§ 7
l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.nr 54 poz.348 z 1997r. z późn.zrnianami) oraz przepisy wykonawcze do niej i Kodeks Cywilny. Zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Umowa obowiązuje do dnia 22/0l/09r.
§ 8
l. W przypadku wystąpienia siły wyższej jak również działania lub zaniechania organów państwowych lub samorządowych uniemożliwiających terminową realizację przyłączeń, Strony uzgodnią zmianę terminów przyłączenia. W innych przypadkach strona ponosząca odpowiedzialność za opóźnienie zapłaci karę- umow¬ną w wysokości O, l % opłaty przyłączeniowej za każdy dzień opóźnienia.
2. Przedsiębiorstwo Sieciowe jest uprawnione do rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem w przypadku rażącego naruszenia przez Podmiot Przyłączany obowiązków wynikających z niniejszej Umowy a w szczególności w razie opóźnienia w zapłacie opłaty przyłączeniowej lub jej części przekracza¬jącego 30 dni oraz braku zgody osób trzecich na przeprowadzenie inwestycji zgodnej z Technicznymi Warunkami Przyłączenia.
3. Podmiot Przyłączany może rozwiązać umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem z ważnych powo¬dów, powiadamiając o tym Przedsiębiorstwo Sieciowe na piśmie. Przedsiębiorstwo Sieciowe w takim przypadku zwróci wniesioną opłatę przyłączeniową po potrąceniu dotychczas poniesionych kosztów przyłą¬czema.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przyłączanego, Przedsiębior¬stwo Sieciowe jest upoważnione do dochodzenia odszkodowania za straty na zasadach ogólnych wynikają¬cych z Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa niniejsza nie zastępuje Umowy przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej
6. Podmiot Przyłączany może wskazać inny podmiot uprawniony do zawarcia Umowy przesylowej i sprzedaży energii elektrycznej.
7. Przedsiębiorstwo Sieciowe nie bę-dzie zobowiązane do zawarcia Umowy przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej w przypadku nie uiszczenia przez Podmiot Przyłączany opłaty za przyłączenie lub jej części.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, - jeden egzemplarz dla Podmiotu Przyłączanego, jeden egzemplarz dla Przedsiębiorstwa Sieciowego.PODMIOT PRZYŁĄCZANY


PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE


ŁÓDZKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY Spółka Akcyjna
Spólka zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Lodzi XX Wydzial Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KSR 0000021271
90-950 Łódź ul. Tuwima 58 Identyfikator 470780838 Skrytka pocztowa 66
tel. centr. (O 42) 675 1000 PREZES (O 42) 675 J I 00
fax (O 42) 674 58 58
tlx 884103 Ize


TG-P/JG/5240700174
....................................................................................Z dnia 22.01.2007r.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI DO SIECI

3.
4.
napięcie w miejscu dostarczania [V moc przyłączeniowa [kW] - wartość zabezpieczenia głównego instalacji [A]
Prąd znamionowy [A] zabezpieczenia rzedlicznikowego
kowania


400 15,0 kW 25A
40A
0~3 V2. Miejscem dostarczania energii będą zaciski listwy zaciskowej licznika na odejściu w kierunku instalacji odbiorczej w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - jako nadbudowa nad ZK-3. Miejsce to będzie jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności sieci LZE S.A. oraz instalacji i urządzeń Odbiorcy a także jest miejscem zakończenia finansowania przez LZE SA rozbudowy sieci elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji przyłączenia.
3. Za rozbudowę sieci, określoną w celu ustalenia opłaty za rozbudowę sieci, przyjmuje się odcinek sieci LZE SA od miejsca dostarczenia energii do stacji transformatorowej 40816.
4. Miejscem rozpoczęcia budowy przyłącza do istniejącej sieci LZE S.A. będą zaciski prądowe przewodów na zabezpieczeniach w złączu.
5. Zakres niezbędnych prac do wykonania w sieci ŁZE SA:
budowa linii kablowej Y AKY min 4x120mmz z istniejącej linii napowietrznej, słup przy działce .............., do projektowanego złącza ZK-3, które zlokalizować przed linią regulacyjną na granicy działek .......z ........ Na słupie zainstalować odgromniki i wykonać uziemienie.
Przed rozpoczęciem prac projektowych szczegóły techniczne należy uzgodnić z Oddziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym LZE S.A. - Zgierz.
5.1. Sieć elektroenergetyczna jest dostosowana do pracy w układzie TN-C. 6. Wymagania w zakresie budowy instalacji:
6.1. Należy wyposażyć instalację w obudowaną tablicę pomiarową, z zastosowaniem typowych rozwiązań, przy¬stosowaną do rozliczenia poboru energii czynnej, zgodnie z tabelą i zlokalizowaną
nad złączem kablowym Uako nadbudowa nad ZK-3).
6.2. Należy wyposażyć instalację w zabezpieczenie przedlicznikowe (umieszczone w części zasilającej złącza pomiarowego, w rozłączniku bezpiecznikowym przed układem pomiarowym energii elektrycznej), przystosowane do plombowania o zalecanej charakterystyce prądowej zapewniającej selektywność działania z zabezpieczeniem głównym instalacji (przystosowanym do plombowania, o wartości prądu zgodnie z tabelą wg. p.l.) przy lokalizacji na zewnątrz obiektu, w miejscu o bezpośrednim dostępie dla pracowników energetyki. Zaleca się zastosowanie wspólnej obudowy z tablicą pomiarową.
6.3. Należy wykonać instalację (zalecany układ pracy TN-C-S) wyposażoną w zabezpieczenia zalicznikowe o charakterystyce prądowej zapewniającej selektywność działania z zabezpieczeniem przedlicznikowym, zawierające
człon różnicowoprądowy, wyzwalacz elektromagnetyczny nadmiarowy i zwarciowy oraz przeciwprzepięciowy. Instalecję przedlicznikową wykonać przewodem min. 10 mm2 Cu. Udządzenia posiadające mozliwość samoczynnego załączenia się po podaniu napięcia nie powinny powodować zbędnego zadziałania zabezpieczeń przedlicznikowych. Silniki 3-fazowe winny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich pracę przy braku l-fazy.
6.4.W celu koordynacji rozwiązań tecłmicznych szczegóły dotyczące wykonania instalacji wg wymagań p. 6.1.- 6.4. (przed wykonawstwem) uzgodnić bezpośrednio z Oddziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym Zgierz, Oddziałem Pomiarów i Odczytów Zgierz.
7. Realizacja warunków przyłączenia wymaga:
7.1. Podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie z zastrzeżeniem, że podmiot ubiegający się o podpisanie umowy przedłoży dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu oraz, że zobowiązania określone w załączonym 'Projekcie Umowy o Przyłączenie ... ' tracą ważność po upływie 3 m-cy.
7.2. Przedłożenia, przed przystąpieniem do robót, do uzgodnienia z Oddziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym Zgierz, Oddziałem Pomiarów i Odczytów Zgierz: pełnej dokumentacji technicznej, schematu jedno kreskowego, planu sytuacyjnego z określeniem miejsca zainstalowania, wielkości, typów, zabezpieczeń głównych, układu pomiarowo-rozliczeniowego, WLZ (na odcinku miejsce dostarczania - tablica licznikowa), i obliczeniami technicznymi. Projekty techniczne na realizację powyższych prac należy wykonać na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 (obszary zamiejskie wg przyjętej dla obszaru typowej skali) - przed wysłaniem do ZUDP, projekt należy przedłożyć do sprawdzenia.
7.3. Dokonania odbioru technicznego przez LZE S.A. urządzeń i instalacji określonych p. 5., 6., obejmującego: dok1.".mentację techniczną (powykonawcza), pozwolenie na budowę dla obiektu i realizowanych urządzeń energetycznych, zgodę właścicieli obiektu, gruntów na prowadzenie prac i lokalizację urządzeń, inwentaryzację geodezyjną realizowanych urządzeń energetycznych, "Wniosek o sprawdzenie i przyłączenie do sieci", protokół wykonawcy stwierdzający skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, "Wniosek o zawarcie umowy przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej"- celem sprawdzenia instalacji odbiorczej.
8. Prowadzącym temat ze strony ŁZE S.A. jest Jacek Góralczyk, tel. 675-16-23.
OKREŚLENIA DODATKOWE:
• Ważność warunków ustala się do dnia 22.01.2009r.
• Niniejsze warunki nie stanowią przyzwolenia do działania w imieniu i na rzecz ŁZE S.A .. Wszelkie uzgodnienia wymagaj ą formy pisemnej.
• Korespondencja' w sprawach dotyczących niniejszych warunków winna być prowadzona przez składającego wniosek lub przez niego imiennie, szczegółowo upoważnionego przedstawiciela. Korespondencję prosimy kierować na adres: Łódzki Zakład Energetyczny SA, 95-100 Zgierz ul. Wschodnia 1/5, Oddział Warunków i Umów Przyłączeniowych.
• Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać osoba - przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
• Instalacje odbiorcze oraz sieci elektroenergetyczne należy projektować i realizować zgodnie z właściwymi arkuszami normy PN - IEC 60364, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, uzgodnieniami w ŁZE S.A .. W sieci elektroenergetycznej mogą być stosowane wyłącznie urządzenia dopuszczone do eksploatacji w ŁZE S.A ..


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum właścicieli działek w Plichtowie Strona Główna -> Przyłącza Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin